K o n c e p c j a   r o z w o j u
Szkoły Podstawowej nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie
w latach 2009/10 - 2014/15


 

Tutaj dostępny jest w formie doc.

 

MISJA SZKOŁY

       Szkoła Podstawowa nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie powstała w 1915 roku. Od 1960 r. mieści się w obecnym budynku przy al. Warszawskiej 94.
 
      Zadaniem szkoły jest stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju każdego ucznia, przygotowanie go do życia we współczesnym świecie. Zapewniamy mu poczucie bezpieczeństwa fizycznego, emocjonalnego oraz wysoki poziom kompetencji. Nauczyciel obserwuje, diagnozuje i dzieli się z dzieckiem swoim doświadczeniem, zaprasza do refleksji  i wspólnych poszukiwań.
     
      Szkoła wspiera wysiłki rodziców, tworząc szansę skutecznych oddziaływań wychowawczych dla dobra każdego wychowanka. Szanuje tradycje, historię narodu i państwa polskiego, jako warunku prawidłowego funkcjonowania młodego człowieka w społeczeństwie i szansę zaangażowania się w budowanie przyszłości naszej Ojczyzny.

      Kompetentna, wykwalifikowana kadra pedagogiczna wspiera indywidualne tempo rozwoju uczniów, zapewnia wysoki poziom nauczania, efektywnie przygotowuje do dalszych etapów kształcenia, ustawicznie kształtuje postawy proaktywne, ciekawość świata i ludzi, odpowiedzialność, kreatywność, stosuje aktywizujące metody i formy pracy.

             Obecnie Szkoła oferuje mało liczne klasy. Rozwija zainteresowania i zdolności twórcze. Zapewnia szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych, w tym różnego rodzaju koła zainteresowań. Języka angielskiego uczniowie uczą się już od klasy „0”. Dla zainteresowanych od 
klasy VI prowadzona jest także bezpłatna nauka języka niemieckiego. Uczniowie klas 0 - III są objęci gimnastyką korekcyjną. Dla klas „0” jest prowadzona rytmika. Klasy I i VI uczęszczają na bezpłatną naukę pływania.

 

 

MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY

Nadrzędnym celem naszej szkoły będzie tworzenie warunków jak najpełniejszego rozwoju młodego człowieka obejmującego jego uczucia, emocje, stronę duchową oraz sprawność fizyczną i dbałość o zdrowie, a także przygotowanie do życia w zgodzie z ludźmi, przyrodą i samym sobą.
Absolwenci naszej szkoły posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności, które umożliwiają im podjęcie nauki na wyższym etapie edukacyjnym w szkole przez siebie wybranej:

 


WIZJA SZKOŁY

      Szkoła Podstawowa nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie to społeczność, którą tworzą nauczyciele, uczniowie i rodzice. Funkcjonuje w oparciu o sprawdzone programy nauczania kładąc nacisk na edukację językową, informatyczną, prozdrowotną i regionalną uczniów. Temu ostatniemu  sprzyja między innymi usytuowanie szkoły między skansenem Muzeum Wsi Lubelskiej a Ogrodem Botanicznym. Umożliwia to efektywniejsze zrozumienie świata i rządzących nim praw.

  

PROCES NAUCZANIA – UCZENIA SIĘ

 

Szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania – uczenia się stanowi radosne przeżycie zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Wszystkie działania szkoły ukierunkowane są na potrzeby dziecka, jego rodziny i środowiska. Szkoła stara się odkryć możliwości każdego ucznia, dąży do jego rozwoju jako pełnowartościowej osoby. Uczy racjonalnego stosunku do świata. Wyzwala szacunek do nauki, pojmowanej jako proces trwający całe życie. Rozwija poczucie dumy z osiąganych wyników. Jest otwarta na wyzwania współczesności - stawia na wszechstronne kompetencje, aktywność i samodzielność. Zapewnia właściwe przygotowanie ucznia do następnego etapu kształcenia. Przygotowuje uczniów do świadomego udziału w kulturze. Sprzyjają temu ustawiczne ewaluacje i modyfikacje programów nauczania, umożliwiające wprowadzanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych. Uczniowie czują się spadkobiercami historii, tradycji swojego narodu i regionu oraz współtwórcami otaczającej ich rzeczywistości. 

 

 

 

 

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Wypracowany, jednolity system oceniania uwzględniający zaangażowanie i wkład pracy ucznia wspiera jego rozwój i jest akceptowany przez całą społeczność szkolną. Jasny i spójny program wychowawczy poprzez konsekwentnie realizowany system oddziaływań kształtuje pożądane zachowania, u podstaw których znajdują się powszechnie akceptowane zasady moralne. Każde dziecko ma zapewnione warunki rozwoju umiejętności i postaw, które są niezbędne w dalszym etapie nauki i kształtują wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka i środowiska. Sprzyja temu liczebność klas szkolnych i preferowane aktywne metody pracy. Podejmowane przez szkołę działania umożliwiają uczniom odkrywanie świata i ich miejsca w świecie w sposób niekonwencjonalny, wieloaspektowy i twórczy, tworząc zintegrowany obraz otaczającej rzeczywistości. Realizację tego zapewnia funkcjonowanie programów własnych, indywidualne podejście do każdego dziecka oraz przyjazna atmosfera oparta na wzajemnej akceptacji.

Bezpieczne warunki rozwoju psychicznego i fizycznego oraz duża różnorodność atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych sprawiają, że uczeń jest zadowolony i ma satysfakcję z pobytu w szkole. Żyje bez nałogów i potrafi być asertywny. Wyróżnia się kulturą i tolerancją. Dba o środowisko naturalne. Wystrój wnętrz szkoły z dużą ilością zieleni pogłębia poczucie bezpieczeństwa i sprawia, że uczeń chętnie tu przebywa.

 


           
KADRA NAUCZYCIELSKA

 

Osiągane sukcesy w działalności dydaktyczno-wychowawczej są wynikiem zaangażowania wysoko wykwalifikowanej, doświadczonej, stabilnej i kompetentnej kadry pedagogicznej, świadomej realizowanej misji otwartej na potrzeby ucznia. Współdziała ona ze środowiskiem rodzinnym dziecka w zakresie wychowania i różnych sfer rozwoju podejmując inicjatywy integrujące środowisko ze szkołą i współpracując z instytucjami i organizacjami, których działania statutowe są zbieżne lub zbliżone.

 

 

 

RODZICE

 

           Rodzice chętnie i aktywnie uczestniczą w życiu szkoły. Są partnerami we wszystkich podejmowanych działaniach. Współuczestniczą w tworzeniu prawa szkolnego i programów, wspomagają ich realizację oraz prezentują i szczycą się osiągnięciami. Na ich życzenie organizowane są różnorodne formy zajęć, w tym nauka języków obcych, elementy informatyki, zajęcia prozdrowotne i rekreacyjno-sportowe.
          Przedstawiciele wszystkich środowisk szkolnych mają prawo decydowania o obliczu szkoły i podejmowanych inicjatywach poprzez skupiające ich autonomiczne organizacje wewnątrzszkolne.
 

Efektywna realizacja zadań szkoły możliwa jest dzięki właściwej bazie materialnej: doskonale wyposażonym pracowniom, nowoczesnym pomocom dydaktycznym, dostępowi do współczesnych źródeł wiedzy i poznania. Dzięki szkolnej sieci komputerowej uczniowie korzystają w miarę potrzeb z elektronicznych źródeł informacji, również do tworzenia prac, projektów oraz prezentacji multimedialnych. Uczniowie w każdym czasie mają dostęp do informacji o aktualnie realizowanych tematach lekcji, o zadaniach domowych i dodatkowych pracach poprzez tablicę ogłoszeń na szkolnej stronie www. Na swojej stronie internetowej szkoła na bieżąco informuje o aktualnych wydarzeniach, a nauczyciele wykorzystują pocztę elektroniczną do kontaktów z rodzicami, uczniami i własnego rozwoju. Poprzez Internet, dzięki wprowadzeniu dziennika elektronicznego rodzice mogą dowiedzieć się o postępach w nauce dziecka, aktualnym planie lekcji uwzględniającym choroby nauczycieli, chore dzieci zaś otrzymują ze szkoły codzienny serwis informacyjny
i uczestniczą w nauczaniu na odległość.

 

Szkoła będąc pionierem i liderem w stosowaniu najnowocześniejszych systemów i technologii informatycznych, tworzy nową jakość w edukacji i osiąga wymierne efekty w promocji wiedzy na temat możliwości wykorzystania komputerów w edukacji. Jest znana środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie jakości, co sprzyja temu, że zgłasza się do niej większa niż przewidywalna liczba dzieci, a władze oświatowe i samorządowe ustawicznie wspomagają jej rozwój.

 

 

KIERUNKI ROZWOJU SZKOŁY

      Wybór kierunków rozwoju Szkoły Podstawowej nr 14 w Lublinie dokonany został na podstawie analizy aktualnych zasobów szkoły oraz jej potrzeb. Priorytetem stało się zwiększenie liczby uczniów szkoły oraz zapewnienie im bogatej i nowoczesnej oferty edukacyjnej wychodzącej naprzeciw wyzwaniom współczesności. Duży nacisk położono także na kontynuowanie i rozwijanie dotychczasowych, sprawdzonych już, obszarów działalności oraz promocję Szkoły w środowisku lokalnym.

      W latach 2009/10 – 2014/15 Szkoła Podstawowa nr 14 kładzie szczególny nacisk na rozwój w obszarach:

                        I.       Edukacja informatyczna
                      II.       Nauka języków obcych
                    III.       Edukacja prozdrowotna
                     IV.       Edukacja regionalna
                       V.       Promocja Szkoły
                     
VI.      Promocja nauki

      Postawione w planie rozwoju zadania uwzględniają nadrzędne cele edukacji zawarte w aktach prawnych: Ustawie o systemie oświaty, Karcie Nauczyciela, a także priorytety MEN, Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz cele i treści kształcenia zawarte w programach nauczania, zdefiniowane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zwanym potocznie podstawą programową (opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 4, poz. 17 z dnia 15 stycznia 2009 r.)

 

EDUKACJA INFORMATYCZNA

 

                          Cele ogólne:

                                                   1.       Doskonalenie bazy szkoły w sprzęt komputerowy i oprogramowanie.
                                            
2.      Wdrażanie systemu sprawozdawczości elektronicznej.
                                            
3.      Optymalne wykorzystanie środków multimedialnych i audiowizualnych w szkole.
                                            
4.      Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli i innych pracowników szkoły.
                                            
5.      Przygotowanie uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacji.

 

 

Zadania szczegółowe

Sposoby i formy
realizacji

Odpowiedzialni

 

Organy

i osoby wspierające

 

 

 

Termin realizacji

 

Wskaźniki efektów

Sposoby sprawdzania

Komputeryzacja szkoły

 

Rozwój bazy informatycznej szkoły.

Unowocześnianie wyposażenia gabinetów dyrektorów, sekretariatu, księgowości
w odpowiedni sprzęt i oprogramowanie.

Dalsza komputeryzacja klasopracowni i pokoju nauczycielskiego wraz z unowocześnianiem oprogramowania.

 

Dyrektor szkoły, nauczyciele, pracownicy administracji Rada Rodziców 2009/2015

Nowoczesny sprzęt informatyczny i oprogramowanie.

 

Zwiększenie zastosowania technik komputerowych
w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

 

Monitorowanie, dokumentacja szkoły

 

Rozbudowa pracowni komputerowych

 

 

 

Podnoszenie standardów pracowni dydaktycznych – środków dydaktycznych.

Modernizacja pomieszczeń, przygotowanie od strony technicznej.

Doposażenie klasopracowni informatycznej
w dodatkowy sprzęt, oprogramowanie, tablice interaktywne.

 

Dyrektor szkoły, pracownicy administracji, nauczyciele

 

 

Wojewódzki koordynator d/s informatyzacji szkół,

 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej,
organ prowadzący

 

 

2009/2015

 

 

Wyposażenie szkoły jest właściwie utrzymane

i zabezpieczone.

Lepsze warunki pracy uczniów i nauczycieli.

 

 

Szkoła posiada nowoczesny sprzęt informatyczny
i oprogramowanie.

 

 

 

Monitorowanie

 

 

 

 

 

Dokumentacja szkoły

 

Obieg
informacji
w szkole.

 

 

 

Ujednolicenie dokumentów, tworzenie nowych wzorów.

Wdrażanie systemu sprawozdawczości elektronicznej w oparciu o pakiet „Złoty abonament Optivum”:

1.       Organizacja Optimum

2.      Uczniowie Optimum

3.      Kadry Optimum

4.      Płace Optimum

5.      Finanse Optimum

6.      Inwentarz Optimum

7.      Mol Optimum

8.      Opłaty Optimum.

 

Eksponowanie na stronie internetowej szkoły wszystkich informacji adresowanych do uczniów, ich rodziców i nauczycieli.

 

Korzystanie radiowęzła szkolnego.

Stworzenie bezprzewodowej sieci lokalnej w szkole.

Prowadzenie dziennika elektronicznego, udostępnianie informacji rodzicom.

 

 

Dyrekcja szkoły, nauczyciele informatyki, nauczyciele biblioteki szkolnej, nauczyciele, osoby odpowiedzialne za sprzęt komputerowy, pracownicy
administracji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiekun samorządu szkolnego

 

Urząd Miasta Lublin,

Kuratorium w Lublinie

 

 

2009/2015

 

 

Poprawa obiegu informacji w szkole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieżące i rzetelne informowanie rodziców o osiągnięciach lub niepowodzeniach edukacyjnych ich dzieci.

 

 

Dokumentacja szkoły

 

Monitorowanie (systematyczna analiza stanu pomieszczeń
i wyposażenia, podejmowanie działań w celu zaspakajania
potrzeb w tym
zakresie)

 

 

Strona internetowa szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik elektroniczny

 

Unowocześnienie i rozbudowa

Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.

 

Wyposażenie stanowisk dla uczniów, uzupełnienie księgozbioru (zwłaszcza lektur), zakup wydawnictw multimedialnych, tworzenie podręcznego zbioru multimedialnych programów edukacyjnych do wszystkich przedmiotów.

 

Dyrektor szkoły, pracownicy administracji, nauczyciele bibliotekarze

 

Wojewódzki koordynator ds. informatyzacji szkół,

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rada Rodziców, organ prowadzący

 

2009/2015

w miarę posiadanych środków

 

Dostęp większej liczby uczniów do Internetu, pogłębianie wiedzy uczniów.

Organizacja i warunki MCI zapewniają wszystkim uczniom równe szanse uczestnictwa w przygotowaniu się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Wzrost liczby uczniów korzystających z MCI.

 

 

Dokumentacja MCI, statystyka czytelnicza, dokumentacja biblioteczna

 

Podnoszenie kwalifikacji

nauczycieli
z edukacji informatycznej oraz dzielenie się własnymi doświadczeniami.

 

Wspieranie i inspirowanie procesu kształcenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

Gromadzenie w bibliotece szkolnej informacji o formach doskonalenia zawodowego z zakresu edukacji informatycznej.

Udział nauczycieli w szkoleniach i kursach komputerowych:

1.       Opiekun szkolnego centrum medialnego i informacyjnego.

2.      Technologie informacyjne i edukacja medialna
w praktyce szkolnej.

3.      Wdrażanie technologii informacyjnej i jej wykorzystanie w usprawnianiu zarządzania oraz kreowanie wizerunku szkoły.

 

 

4.      Opiekun zajęć pozalekcyjnych w pracowni komputerowej.

Przeprowadzenie wewnątrzszkolnych kursów komputerowych dla nauczycieli, uczniów.

Przeprowadzenie szkoleń
w zakresie korzystania
z tablic interaktywnych.

 

Dyrekcja szkoły, zainteresowani nauczyciele, nauczyciele biblioteki,
nauczyciele informatyki

 

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Kuratorium
w Lublinie, uczelnie,

Ministerstwo

Edukacji

Narodowej,

Urząd Miasta Lublin

 

2009/2015

 

w miarę posiadanych środków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzrost liczby nauczycieli przygotowanych do realizacji edukacji informatycznej.

Podniesienie poziomu nauczania.

Prawidłowa realizacja zadań szkoły.

 

 

Zwiększenie wykorzystania podczas zajęć technologii komputerowej i tablic interaktywnych.

 

 

 

Zwiększenie trafności doboru metod i efektywności nauczania.

Podniesienie jakości kształcenia oraz poszerzenie oferty edukacyjnej.

 

 

 

Dokumentacja szkoły ( wykaz szkoleń nauczycieli), hospitacje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lepsze wykorzystanie technik multimedialnych w procesie dydaktycznym
i w szkole.

 

Stosowanie technologii
informatycznej w nauczaniu podczas zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych.

Prowadzenie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w pracowni informatycznej przez nauczycieli innych przedmiotów.

Stosowanie wizualizacji
w procesie dydaktycznym.

Komputerowe opracowywanie sprawdzianów i analiza wyników nauczania przez nauczycieli.

Opracowywanie szkolnych projektów edukacyjnych, przygotowanie prezentacji multimedialnych i publikacji.

Komunikowanie się

z wykorzystaniem technologii informacyjnej.

Wykorzystywanie w procesie dydaktycznym technik multimedialnych w oparciu
o użytkowanie tablicy interaktywnej.

 

 

Dyrektor szkoły, nauczyciele, inni pracownicy szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKE, Kuratorium

 

2009/2015

 

 

Wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych oraz wzrost liczby zajęć w pracowni informatycznej.

 

 

 

 

 

 

Organizacja kształcenia
w szkole poddana jest systematycznej analizie i ocenie.

 

 

Dokumentacja szkoły ( dzienniki zajęć, sprawdziany i ich analiza, prezentacje multimedialne)

 

 

 

 

Hospitacje

 

Wdrożenie uczniów

i pracowników szkoły do korzystania z różnych źródeł informacji i twórczego rozwiązywania problemów.

 

 

 

 

 

Wykorzystanie przez nauczycieli dostępu do Internetu
w pracy dydaktycznej oraz jako elementu swojego warsztatu pracy.

Korzystanie przez uczniów
z MCI w celu zdobywania informacji.

Udział w programie

„Otwarta szkoła”.

Udział w konkursach z zastosowaniem technologii informatycznej.

 

Nauczyciele, nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele informatyki

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor szkoły,
nauczyciele metodycy,

Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli

 

 

 

 

 

 

2009/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszechstronny rozwój uczniów, przygotowanie ich do życia i podejmowania kolejnych zadań edukacyjnych.

Osiąganie przez uczniów sukcesu edukacyjnego.

Znajomość zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.

Stosowanie oprogramowania antywirusowego oraz programu Cenzor, chroniącego uczniów przed treściami niepożądanymi.

 

 

Monitorowanie pracy uczniów podczas korzystania z Internetu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowa strona internetowa szkoły.

 

 

 

 

Stworzenie nowej strony internetowej szkoły pod kontem placówki przy ul. Świerkowej. Nowa szata graficzna oraz podział na zakładki dla rodziców i uczniów oraz pracowników szkoły.

 

 

mgr Jacek Daniel

 

Dyrektor szkoły

 

od grudnia 2013

 

Promocja szkoły przez uatrakcyjnienie jej wizerunku w sieci, lepszy dostęp rodziców, uczniów oraz pracowników szkoły do informacji.

 

Monitorowanie

 

  

JĘZYKI OBCE

Cele ogólne:

 1.  Podniesienie poziomu umiejętności porozumiewania się w języku angielskim.
 2. Zapoznanie z historia, geografią, kulturą i tradycjami krajów angielskiego obszaru językowego.
 3. Zwiększenie oferty edukacyjnej szkoły o naukę języka niemieckiego.
 4. Rozbudzanie tolerancji dla innych narodów i ich zwyczajów.

 

Zadania szczegółowe

Sposoby i formy realizacji

Odpowiedzialni

Organy
i osoby wspierające

Termin realizacji

Wskaźniki efektów

Sposoby sprawdzania

 

Zwiększenie efektywności nauczania.

 

 

Utworzenie pracowni języka angielskiego.

Stworzenie biblioteczki nauczyciela języka angielskiego z zestawami nowoczesnych podręczników metodycznych, pomocy naukowych, zestawów multimedialnych.

 

Wyposażenie biblioteki szkolnej w książki do czytania w języku angielskim.

Wyposażenie każdego nauczyciela języka angielskiego w magnetofon.

 

 

Dyrektor szkoły,

nauczyciele języka angielskiego

 

Rada Rodziców, organ nadzorujący

 

 

2009/2015

 

Wzrost liczby uczestników w konkursach.

Więcej lepszych ocen.

 

 

 

Testy w klasie trzeciej i piątej, wewnętrzne badania jakości pracy szkoły - wyniki klasyfikacji końcowo-rocznej,
zewnętrznych sprawdzianów, hospitacje diagnozujące.

 

 Zwiększenie atrakcyjności lekcji.

 

Wykorzystanie komputerów i Internetu w trakcie realizacji programu.

Przeszkolenie nauczycieli

języka angielskiego do nauczania języków obcych przy pomocy komputera.

 

 

Dyrektor szkoły,
nauczyciele języka angielskiego

 

 

 

2009/2015

 

Wzbogacanie metod

i form pracy

z uczniami.

Zwiększenie efektywności nauczania.

 

Hospitacje, dzienniki
lekcyjne

 

 Zwiększenie zainteresowania nauczaniem języka angielskiego.

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzenie koła języka angielskiego oraz zajęć dodatkowych „Język angielski – konwersacje
z elementami gramatyki
i wymowy dla klas 4 -6”.

 

Zapraszanie na lekcje otwarte dla rodziców.

Zachęcanie rodziców do pomocy dzieciom w tworzeniu projektów.

 

 

Nauczyciele języka angielskiego

 

 

 

 

 

 

 

Rodzice

 

2009/2015

 

 

 

Zwiększenie liczby ofert zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego.

Wzrost liczby uczniów zainteresowanych zajęciami.

Opracowanie programów zajęć z języka angielskiego.

 

Dokumentacja szkoły

 

 

 

Pomoc uczniom
z biednych rodzin w osiąganiu sukcesów w nauce języka angielskiego.

 

Wypożyczanie uczniom podręczników do nauki

języka angielskiego.

Pozyskiwanie środków na zakup podręczników do nauki języków obcych.

 

Dyrektor szkoły, nauczyciele, wydawnictwo, pedagog szkolny

 

 

 

Organ nadzorujący, Rada Rodziców

 

 

Liczba uczniów objętych pomocą.

 

Dokumentacja wychowawców
i pedagoga.

 

Nauka języka niemieckiego

 

 

 

 

Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas szóstych.

 

Dyrekcja, nauczyciel języka niemieckiego

 

 

2010/2015

 

Program nauki języka niemieckiego.

Liczba uczestników zajęć.

 

Dzienniki zajęć, program zajęć.

 

Mini English Corner” w bibliotece szkolnej w nowej placówce przy ul. Świerkowej.

 

Stworzenie w nowej bibliotece szkolnej miejsca poświęconego materiałom anglojęzycznym (książki, czasopisma, filmy itd.), umożliwiającego również organizację spotkań z ciekawymi ludźmi związanymi z krajami anglojęzycznego obszaru kulturowego, projekcje filmów, prezentacje, wystawy fotografii itp.

 

 

nauczyciele języka angielskiego

 

Dyrekcja szkoły, Rada Rodziców

 

2014/2015

 

Wzrost zainteresowania uczniów nauką języka angielskiego, większa liczba uczniów chętnych do udziału w proponowanych akcjach, powiększenie bazy materiałów anglojęzycznych.

 

Monitorowanie, dokumentacja szkolna

 

 

EDUKACJA PROZDROWOTNA

                     Cele ogólne:

      1.       Promowanie i utrwalanie głównych zasad zdrowego stylu życia.
2.      Kształtowanie postawy odpowiedzialności za swoje zdrowie i zdrowie innych.
3.      Wyrobienie umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego, w szczególności na świeżym powietrzu.
4.      Wyrobienie umiejętności w rozpoznawaniu zachowań zagrażających naszemu zdrowiu i życiu.
5.      Podejmowanie działań na rzecz podniesienia bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły i ze szkoły.

 

Zadania
 szczegółowe

Sposoby i formy realizacji

Odpowiedzialni

Organy
i osoby wspierające

Termin realizacji

Wskaźniki efektów

Sposoby sprawdzania

 

 

Pierwsza pomoc przedmedyczna

 

 

 

Realizacja Szkolnego Programu Kursu Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej dla klas IV-VI.

Pokazy.

Konkursy.

 

 

Konrad Kadecki, Anna Bieńko,

pielęgniarka szkolna

 

 

PCK, nauczyciele wychowawcy, WF
i przyrody, Szkoła Ratownictwa Medycznego

 

 

2010/2015

 

 

Umiejętność udzielania pierwszej pomocy.

 

 

 

Ćwiczenia praktyczne, testy.

 

Wiemy, co jemy – odżywiamy się zdrowo.

 

 

„Owoce w szkole” realizacja programu.

Konkurs „Zdrowe odżywianie – zdrowe, długie życie”.

Spotkanie dla rodziców
i uczniów z dietetykiem.

Warsztaty – poznajemy
zasady racjonalnego odżywiania się.

 

 

Foldery i reklamy promujące zdrowe odżywianie.

Tydzień promocji zdrowia.

 

Zauważenie potrzeb materialnych uczniów.

Organizowanie pomocy
w zakresie dożywiania.

 

 

Intendentka

 

Bożena Okuszko,

Monika Domańska

 

 

Nauczyciele przyrody i klas 0 -3,

intendentka, pielęgniarka

 

 

 

 

 

Pedagog szkolny
 i wychowawcy klas

 

 

PCK, pielęgniarka szkolna, nauczyciele WF i przyrody

 

2010/2015

 

 

III-IV 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiady w stołówce szkolnej, akcja podręcznikowa, akcja odzieżowa.

 

 

Analiza dokumentacji programu.

Monitorowanie asortymentu produktów zakwalifikowanych do programu „Owoce w szkole”

 

 

 

 

Dokumentacja wychowawców klas, pedagoga szkolnego, analiza tej dokumentacji.

 

Udział w projekcie "Radosna szkoła - kraina sprawności i zdrowia" - rządowy program wsparcia dla szkół.

 

Stworzenie w szkołach
warunków do aktywności
ruchowej, porównywalnych ze standardami wychowania przedszkolnego.

Budowa placu zabaw.

Wzbogacanie bazy dydaktycznej, jej ciągłe unowocześnianie i dostosowywanie do potrzeb uczniów.

Zakup pomocy dydaktycznych.

 

 

Dyrekcja, Halina Kadłubowska, pracownicy administracji i obsługi

 

Urząd Miejski Wydział Oświaty i Wychowania

 

 

2009/2010

 

Wzbogacanie bazy dydaktycznej.

Zwiększenie bezpieczeństwa i estetyki.

 

Dokumentacja szkoły

 

Upowszechnianie wiedzy z zakresu wychowania komunikacyjnego.

 

 

 

 

 

Udział w akcjach i kampaniach na rzecz bezpieczeństwa.

Spotkanie z policjantem.

Prelekcje.

Zdobywanie karty rowerowej.

 

Konkurs plastyczny – „Bezpiecznie i zdrowo spędzamy ferie zimowe”.

Udział w programie „Bezpieczna szkoła”.

Udział w programie „Szkoła bez przemocy”.

Strażnik ruchu drogowego na przejściu dla pieszych.

 

Nauczyciele, wychowawcy, pedagog, świetlica szkolna,

Beata Kowal,

Ewa Koniczyńska,

Elżbieta Mazur,

Katarzyna Plewko

 

 

 

 

 

 

 

 

Policja, PZU, ZNP, MEN, Rada Osiedla „Sławin”

 

 

2010/2015

 

Osiągniecie wysokiego stopnia bezpieczeństwa ucznia
w szkole i na drodze.

 

 

Analiza wypadków w szkole oraz podczas drogi do
i ze szkoły.

Program wychowawczy szkoły, dokumentacja komisji powypadkowej.

 Obserwacje
zachowań uczniów.

Analiza dokumentacji dotyczącej zachowania uczniów.

 

 

Wypoczywamy zdrowo

i aktywnie.

 

 

 

Organizacja wycieczek.

Organizacja wypoczynku zimowego i letniego

Rodzinny Festyn Środowiskowy.

Organizacja „Zielonych szkół”.

Imprezy integracyjne.

Zawody sportowe.

Propagowanie imprez na orientację.

Promowanie zdrowego stylu życia.

 

Nauczyciele wychowania fizycznego, wychowawcy, wychowawcy świetlicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klub Imprez Na Orientację „Inochodziec”, Biuro Usług Turystycznych i Edukacyjnych „Lider Tour”, Rada Rodziców, Rada Osiedla, Muzeum Wsi Lubelskiej, pielęgniarka szkolna

 

2010/2015

 

Uatrakcyjnianie oferty zajęć o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

Rozwój turystyki,
rekreacji i wypoczynku.

 

Wzrost liczby uczestników w różnych formach aktywności
w szkole i poza szkołą.

Rozwijanie działań prozdrowotnych.

 

 

 

Dokumentacja szkoły, strona internetowa, wyniki konkursów, olimpiad, zawodów sportowych.

 

 Kształtowanie osobowości ucznia

 i wspieranie jego rozwoju.

 

Realizacja programów profilaktyczno-wychowawczych: „Spójrz inaczej”, „Bajkoterapia”, „Biblioterapia”.

Szkolenia dla rodziców

i nauczycieli – „Zjawisko narkomanii w środowisku młodzieży”.

Akcje charytatywne.

Konkursy.

Wystawy, ekspozycje (książek i wytworów uczniów).

Szkoleniowe rady pedagogiczne.

Lekcje wychowawcze.

 

 

Grażyna Kukawska,

Kinga Łukawska, pedagog szkolny we współpracy

z nauczycielami

i wychowawcami

 

 

Komisja Opiekuńczo-Wychowawcza, Realizatorzy programów profilaktyczno-wychowawczych, PCK, TPD, MOPR, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Sąd, Policja, Szkolna Służba zdrowia

 

2010/2015

 

 

 

 

 

 

 

Poszerzenie oferty edukacyjnej, skierowanej do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pochodzącym z rodzin zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz uczniów zdolnych.

 

Zwiększony udział uczniów w zajęciach nadobowiązkowych.

Zagospodarowanie czasu wolnego uczniów.

 

 

 

Dokumentacja szkolna, konsultacje, wywiady, dokumentacja pedagoga i świetlicowa.

Analiza dokumentacji kontaktów szkoły
z rodzicami.

 

  

EDUKACJA REGIONALNA

 

                           Cele ogólne:

 1. Kształtowanie właściwego stosunku do „Małej ojczyzny” i poznawanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu
  i kraju, propagowanie zachowań proekologicznych.

 2. Zdobywanie informacji dotyczących historii miasta i regionu, miejsc pamięci narodowej, zabytków, zwyczajów i obrzędów ludowych, kultury i języka.

 3. Tworzenie sytuacji umożliwiających integrację i współdziałanie z ludźmi dorosłymi, rodzicami i specjalistami różnych dziedzin.

 4. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własny region, budzenie miłości i przywiązania do stron rodzinnych.

 

 

 

Zadania szczegółowe

Sposoby i formy realizacji

 

Osoby odpowiedzialne

 

Organy
i osoby wspierające

Termin realizacji

Wskaźniki efektów

Sposoby sprawdzania

 

Rozwijanie zainteresowań tradycjami, zwyczajami i obrzędami kultywowanymi w rodzinie, klasie i szkole.

 

 

Organizowanie okolicznościowych spotkań z okazji różnych świąt(Dzień Babci
i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Ojca, Wigilia klasowa, jasełka).

Organizowanie akademii, gazetek i wystaw z okazji uroczystości regionalnych, świąt narodowych i szkolnych.

 

 

 

Wykonanie drzewa genealogicznego swojej rodziny- wystawa prac na terenie szkoły.

 

Wspólne zorganizowanie imprezy z wykorzystaniem zabaw naszych babć i mam.

 

 

 

 

 

Wykonanie kukły-Marzanny, przygotowanie inscenizacji o tematyce wiosennej.

Konkurs szkolny na plakat „Witaj Pani Wiosno”

 

 

Nauczyciele,
wychowawcy,

Anna Piętak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele klas trzecich i historii

 

 

 

Bożena Okuszko

Elżbieta Piekarniak

Krystyna Szerzeniewska,

Beata Kowal,

Anna Bieńko

Nauczyciele klas młodszych wg harmonogramu, nauczyciele plastyki

 

Rodzice, dziadkowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzice, dziadkowie

 

 

 

Corocznie wg kalendarza imprez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad

(lata 2009/2015

 

 

Festyn szkolny

2009/2015

corocznie

21.III

 

 

 

Włączenie rodziców w działalność szkoły.

Wdrażanie do kultywowania
i poszanowania tradycji.

 

 

 

 

 

 

 

Wzrost zainteresowania historią najnowszą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentacja wychowawców klas. Strona internetowa szkoły, klas, kalendarz uroczystości szkolnych.

 

 

 

 

 

 

Ekspozycja prac uczniów.

 

 

 

Dokumentacja szkolna, strona internetowa szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poszerzanie wiadomości z zakresu historii miasta i regionu

 

Organizacja konkursów plastycznych i literackich na temat Lublina.

 


Wycieczki po mieście tropem najciekawszych zabytków, miejsc kultury i pamięci.


Wykonanie albumu „ Moje miasto-Lublin”

 

Wycieczki poza Lublin- poznajemy dziedzictwo naszego regionu.
 

 

Udział w imprezach związanych z projektem „Lublin 2016 – stolicą kultury europejskiej”.

 

Nauczyciele klas młodszych, historii, języka polskiego

 

 

 

 

Nauczyciele klas
IV-VI

 

Wychowawcy klas
O-III

 

 

 

Nauczyciele

 

Nauczyciele poloniści

 

 

Nauczyciele klas młodszych, doradca metodyczny

Muzeum na Zamku Lubelskim, przewodnicy P.T.T.K., biura turystyczno – edukacyjne, biura podróży, rodzice

 

2009/2015

 

 

 

 

V-VI
corocznie

 

 

 

 

 2009/2015

 

 

Aktywny udział uczniów w wycieczkach, edukacyjnych, spotkaniach, konkursach.

 Zainteresowanie najbliższym środowiskiem, jego historią i kulturą.

Rozwój postaw patriotycznych związanych
z tożsamością kultury regionalnej.

 

Wprowadzenie
w życie kulturalne wspólnoty lokalnej.
Kształtowanie tożsamości narodowej w aspekcie tożsamości regionalnej.

 

 

Dokumentacja szkoły ( wykaz wycieczek, strona internetowa)

 

 

Organizowanie zajęć poza salą lekcyjną

 

Udział w warsztatach edukacyjnych organizowanych przez Muzeum Lubelskie na Zamku i Muzeum Wsi Lubelskiej.

 

Warsztaty edukacyjne:

·   uprawa lnu

·   garncarstwo

·   inne w miarę możliwości

Spotkania z twórcami ludowymi.

 

 

Wychowawcy i nauczyciele klas IV-VI, nauczyciele współpracujący ze Skansenem

 

 

 

 

 

 

Umożliwienie realizacji
zadań dydaktyczno - wychowawczych
z zastosowaniem nowych technik przekazu.

 

Muzeum Wsi Lubelskiej, ogródki działkowe.

 

 

IX i V 2009-2015

 

Wzrost wiedzy
o kulturze
własnego regionu i jej związkach
z kulturą narodową.

 

Strona internetowa,
dokumentacja szkoły,
monitorowanie,
dokumentacja wychowawców klas, strona internetowa.

 

 

 PROMOCJA SZKOŁY

 

                       Cele ogólne:

      1.       Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku.
2.      Upowszechnianie osiągnięć szkoły.
3.      Pozyskiwanie sojuszników wspierających działalność szkoły.
4.      Podejmowanie przez organy szkoły działań służących pożytkowi lokalnej społeczności.
5.      Uczestnictwo w projektach systemowych.
 

 

Zadania szczegółowe

Sposoby i formy realizacji

 

Osoby odpowiedzialne

 

 

Organy

i osoby wspierające

Termin realizacji

 

Wskaźniki efektów

 

Sposoby sprawdzania

 

Popularyzacja wśród uczniów postaci i działalności patrona szkoły – Tadeusza Kościuszki.

 

Współpraca z Towarzystwem Kościuszkowskim
i innymi towarzystwami
i szkołami imienia Kościuszki w kraju i poza nim.

 

Organizacja obchodów dnia patrona szkoły.

 

 

Nauczyciele

 

Rodzice, Towarzystwo Kościuszkowskie

 

2009/2015 corocznie

 

Wzrost zainteresowania historią w powiązaniu
z tradycjami własnej szkoły.

 

Ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej przez rozwój tożsamości regionalnej (lokalnej).

 

 

Strona internetowa, wystawy
i gazetki.

Reklama pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku.

 

 

Coroczne organizowanie dni otwartych.

Wyjazdy promocyjne do przedszkoli w rejonie naboru.

Przygotowanie wydawnictw promocyjnych ( biuletyn ulotki, plakaty) zawierających historię i ofertę edukacyjną szkoły.

 

 

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów,
zespoły nauczycieli, nauczyciel-bibliotekarz

 

 

Rodzice

 

 

2009/2015 corocznie

 

Wzrost zainteresowania rodziców absolwentów przedszkoli ofertą edukacyjną szkoły.

Wzrost liczby uczniów, a co za tym idzie oddziałów w szkole.

 

 

Biuletyn
informacyjny

o szkole,
strona internetowa.

 

Promowanie dorobku szkoły na stronie internetowej

 

 

Bieżąca aktualizacja serwisu informacyjnego szkoły
w Internecie.

Upowszechnianie informacji o osiągnięciach szkoły.

Zachęcenie uczniów
do tworzenia własnych stron internetowych.

 

Dyrekcja  szkoły, nauczyciele informatyki, nauczyciele biblioteki szkolnej,

Nauczyciele, osoby odpowiedzialne
za sprzęt komputerowy.

Nauczyciele informatyki, wychowawcy

 

 

Rodzice

 

2009/2015 corocznie

 

Osiągnięcie pozytywnego obrazu szkoły w środowisku.

 

 

Strona internetowa szkoły, skany dyplomów, podziękowań

 

Udział w konkursach organizowanych przez różne ośrodki oświatowe, szkoły, instytucje, Kuratorium Oświaty, Urząd Miasta Lublin.

 

 

Systematyczne przygotowanie uczniów do różnego rodzaju konkursów przedmiotowych, między przedmiotowych, artystycznych
i sportowych.

 

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów; zespoły nauczycieli

 

Doradcy metodyczni, Rodzice

 

2009/2015 corocznie, zgodnie
z harmonogramem

i ofertami organizowanych imprez

 

 

Wzrost liczby uczestników konkursów, upowszechnianie osiągnięć szkoły.

 

 

Strona internetowa szkoły, skany dyplomów, podziękowań

 

Organizacja festynu środowiskowego.

 

 Opracowanie planu

i realizacja zadań w postaci: konkursów pokazów sportowych i artystycznych,
zabaw integracyjnych

w ramach festynu.

Działania promocyjne

i reklamowe. Pozyskanie sponsorów.

 

Dyrektor szkoły,

Wszyscy nauczyciele według opracowanego corocznie przydziału obowiązków

 

Rada Rodziców, Rada Osiedla, pozyskani sponsorzy

 

Maj/czerwiec

2009/2015

 

Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku.

Pozyskiwanie sojuszników wspierających działalność szkoły.

 

 

 

 

Obserwacje, monitorowanie strona internetowa szkoły

 

Udział w różnego rodzaju imprezach artystycznych i sportowych na terenie miasta.

 

 

 

 

 

 

Uczestnictwo uczniów
w imprezach i uroczystościach na terenie Parafii,
w „Beniaminie”, Szopce Bożonarodzeniowej,

Skansenie oraz innych organizowanych przez instytucje oświatowe, miejskie, towarzystwa i fundacje.

 

Wszyscy nauczyciele

 

Rada Rodziców, Parafia, organizacje
o profilu artystycznym i sportowym

 

2009/2015

 

Udział w lokalnych inicjatywach kulturalnych.
Wybrane umiejętności regionalne (tańce, śpiewy).

 

Obserwacje, strona internetowa szkoły

 

Współpraca z Towarzystwem Kościuszkowskim.

 

Współpraca z Towarzystwem oraz innymi towarzystwami w kraju i poza nim.

 

Współorganizacja festynu środowiskowego.

 

Poszerzenie oferty zajęć edukacyjnych.

 

Dyrektor szkoły, nauczyciele, inni pracownicy szkoły

 

Nauczyciele

 

Dyrektor, nauczyciele prowadzący

 

 

Organ prowadzący

 

 

Rodzice, sponsorzy

 

2009/2015

 

 

 

 

V/VI
corocznie

 

Podejmowanie przez organy szkoły działań służących pożytkowi lokalnej społeczności.

 

 

Dokumentacja

 

Informowanie mediów
o ważniejszych uroczystościach odbywających się na terenie szkoły.

 

Przekazywanie informacji do mediów (prasa, radio, telewizja) o najważniejszych wydarzeniach z życia szkoły
i osiągnięciach uczniów.

 

Zapraszanie mediów na ważniejsze uroczystości szkolne.

 

Dyrekcja szkoły,

Joanna Kuzaj

 

 

Joanna Kuzaj

 

 

 

2009/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie pozytywnego
wizerunku szkoły w środowisku.

 

 

Notki prasowe, nagrania radiowo-telewizyjne.

 

Upowszechnianie posiadanych doświadczeń zawodowych.

 

Prowadzenie zajęć otwartych ( lekcje koleżeńskie dla
zespołu kształcenia zintegrowanego oraz dla nauczycieli szkół lubelskich, lekcje
 w skansenie).

Wykłady i prezentacje dla rady pedagogicznej.

 

 

Nauczyciele kształcenia zintegrowanego i edukacji wczesnoszkolnej

 

Nauczyciele

 

Dyrektor szkoły,
doradcy metodyczni

 

 

 

Zgodnie
z harmonogramem.

 

 

Popularyzacja nowoczesnych metod nauczania, ciekawych rozwiązań metodycznych, wymiana doświadczeń jako rodzaj konsultacji zespołowej

i praktycznej formy doradztwa metodycznego.

Zwiększenie trafności doboru metod i efektywności nauczania.

 

Dokumentacja szkoły,
scenariusze zajęć.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnictwo
i realizacja projektów systemowych.

 

 

Uczestnictwo uczniów
projektach:

"Witajcie w naszej bajce" - I etap projektu,
"Pierwsze uczniowskie  – II etap projektu,

 "Jesteśmy przyjaciółmi przyrody" - III etap projektu
"Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Udział szkoły w realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych".

 

 

Nauczyciele klas I-III, E.Koniczyńska, E. Błasik – Zakrzewska, K. Szerzeniewska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele klas I -III

 

Instytucje realizujące projekty systemowe,

Współpraca z Kuratorium Oświaty. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu

Europejskiego Funduszu Społecznego.

Instytucje realizujące projekty systemowe, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego,  doradcy metodyczni.

 

2009/2011 zgodnie z harmonogramem realizacji projektów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2011/2013 zgodnie z harmonogramem realizacji projektów.

 

Poszerzanie oferty edukacyjnej szkoły.

Pokaz efektów realizacji kolejnych etapów projektów. Rozwijanie różnych rodzajów inteligencji:

językową, matematyczno-logiczną, wizualno-przestrzenną, przyrodniczą, muzyczną, interpersonalną i ruchową.
 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów.

 

Strona internetowa, wystawy
i gazetki, podsumowania realizacji projektów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dokumentacja,
diagnoza potrzeb uczniów,
Plany indywidualizacji.

 

 

PROMOCJA SZKOŁY

                            Cele ogólne:

      1.      Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku.
2.      Upowszechnianie osiągnięć szkoły.
3.     Pozyskiwanie sojuszników wspierających działalność szkoły.
4.      Podejmowanie przez organy szkoły działań służących pożytkowi lokalnej społeczności.
5.  Uczestnictwo w projektach systemowych.

  

Zadania szczegółowe

Sposoby i formy realizacji

 

Osoby odpowiedzialne

 

 

Organy

i osoby wspierające

Termin realizacji

 

Wskaźniki efektów

 

Sposoby sprawdzania

Reklama pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku.

 

 

Coroczne organizowanie dni otwartych.

Wyjazdy promocyjne do przedszkoli w rejonie naboru.

Przygotowanie wydawnictw promocyjnych ( biuletyn ulotki, plakaty) zawierających historię i ofertę edukacyjną szkoły.

 

 

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, zespoły nauczycieli, nauczyciel-bibliotekarz

 

 

Rodzice

 

 

2009/2015 corocznie

 

Wzrost zainteresowania rodziców absolwentów przedszkoli ofertą edukacyjną szkoły.

Wzrost liczby uczniów, a co za tym idzie oddziałów w szkole.

 

 

Biuletyn informacyjny

o szkole, strona internetowa.

 

Promowanie dorobku szkoły na stronie internetowej

 

 

Bieżąca aktualizacja serwisu informacyjnego szkoły w Internecie.

Upowszechnianie informacji o osiągnięciach szkoły.

Zachęcenie uczniów
do tworzenia własnych stron internetowych.

 

Dyrekcja  szkoły, nauczyciele informatyki, nauczyciele biblioteki szkolnej,

Nauczyciele, osoby odpowiedzialne
za sprzęt komputerowy.

Nauczyciele informatyki, wychowawcy

 

 

Rodzice

 

2009/2015corocznie

 

Osiągnięcie pozytywnego obrazu szkoły w środowisku.

 

 

Strona internetowa szkoły, skany dyplomów, podziękowań

 

Udział w konkursach organizowanych przez różne ośrodki oświatowe, szkoły, instytucje, Kuratorium Oświaty, Urząd Miasta Lublin.

 

 

Systematyczne przygotowanie uczniów do różnego rodzaju konkursów przedmiotowych, między przedmiotowych, artystycznych i sportowych.

 

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów; zespoły nauczycieli

 

Doradcy metodyczni, Rodzice

 

2009/2015corocznie, zgodnie
z harmonogramem

i ofertami organizowanych imprez

 

Wzrost liczby uczestników konkursów, upowszechnianie osiągnięć szkoły.

 

 

Strona internetowa szkoły, skany dyplomów, podziękowań

 

Organizacja festynu środowiskowego.

 

 Opracowanie planu

i realizacja zadań w postaci; konkursów pokazów sportowych i artystycznych, zabaw integracyjnych

w ramach festynu.

Działania promocyjne

i reklamowe. Pozyskanie sponsorów.

 

 

Dyrektor szkoły,

Wszyscy nauczyciele według opracowanego corocznie przydziału obowiązków

 

Rada Rodziców, Rada Osiedla, pozyskani sponsorzy

 

Maj

2009/2015

 

Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku.

Pozyskiwanie sojuszników wspierających działalność szkoły.

 

 

 

 

Obserwacje, monitorowanie strona internetowa szkoły

 

Udział w różnego rodzaju imprezach artystycznych
i sportowych na terenie miasta.

 

 

 

  

 

Uczestnictwo uczniów
w imprezach
i uroczystościach na terenie Parafii, w „Beniaminie”, Szopce Bożonarodzeniowej,

Skansenie oraz innych organizowanych przez instytucje oświatowe, miejskie, towarzystwa i fundacje.

 

Wszyscy nauczyciele

 

Rada Rodziców, Parafia, organizacje
o profilu artystycznym i sportowym

 

2009/2015

 

Udział w lokalnych inicjatywach kulturalnych.
Wybrane umiejętności regionalne (tańce, śpiewy).

 

Obserwacje, strona internetowa szkoły

 

Współpraca z Towarzystwem Kościuszkowskim.

 

Współpraca z Towarzystwem oraz innymi towarzystwami w kraju i poza nim.

 

Współorganizacja festynu środowiskowego.

 

Poszerzenie oferty zajęć edukacyjnych.

 

 

Dyrektor szkoły, nauczyciele, inni pracownicy szkoły

 

Nauczyciele

 

 

Dyrektor, nauczyciele prowadzący

 

 

Organ prowadzący

 

 

 

Rodzice, sponsorzy

 

2009/2015

 

 

 

V
corocznie

 

Podejmowanie przez organy szkoły działań służących pożytkowi lokalnej społeczności.

 

 

Dokumentacja

 

Informowanie mediów
o ważniejszych uroczystościach odbywających się na terenie szkoły.

 

Przekazywanie informacji do mediów (prasa, radio, telewizja) o najważniejszych wydarzeniach z życia szkoły
i osiągnięciach uczniów.

 

Zapraszanie mediów na ważniejsze uroczystości szkolne.

 

 

 

Dyrekcja szkoły,

Joanna Kuzaj

 

 

 

 

Joanna Kuzaj

 

 

 

2009/2015

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku.

 

 

Obserwacja mediów

 

Upowszechnianie posiadanych doświadczeń zawodowych.

 

Prowadzenie zajęć otwartych ( lekcje koleżeńskie dla zespołu kształcenia zintegrowanego oraz dla nauczycieli szkół lubelskich, lekcje w skansenie)

 

 

Nauczyciele kształcenia zintegrowanego i edukacji wczesnoszkolnej

 

 

 

 

 

Dyrektor szkoły, doradcy metodyczni

 

 

 

Zgodnie
z harmonogramem.

 

 

Popularyzacja nowoczesnych metod nauczania, ciekawych rozwiązań metodycznych, wymiana doświadczeń jako rodzaj konsultacji zespołowej

i praktycznej formy doradztwa metodycznego.

Zwiększenie trafności doboru metod

i efektywności nauczania.

 

 

Dokumentacja szkoły, scenariusze zajęć.

 

Uczestnictwo
i realizacja projektów systemowych.

 

Uczestnictwo uczniów
projektach:

"Witajcie w naszej bajce" - I etap projektu,
"Pierwsze uczniowskie
 – II etap projektu,

 "Jesteśmy przyjaciółmi przyrody" - III etap projektu
"
Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy".

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele klas I-III, E. Koniczyńska, E. Błasik – Zakrzewska, K. Szerzeniewska

 

Instytucje realizujące projekty systemowe,

Współpraca
z Kuratorium Oświaty. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską
w ramach projektu

Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

2009/2011 zgodnie z harmonogramem realizacji projektów.

 

Poszerzanie oferty edukacyjnej szkoły.

Pokaz efektów realizacji kolejnych etapów projektów. Rozwijanie różnych rodzajów inteligencji:

językową, matematyczno-logiczną, wizualno-przestrzenną, przyrodniczą, muzyczną, interpersonalną
i ruchową.

 

Strona internetowa, wystawy
i gazetki, podsumowania realizacji projektów.

 

 

PROMOCJA NAUKI

Cele ogólne:

 

 1. Rozbudzanie ciekawości poznawczej i zainteresowania światem nauki.
 2. Ukierunkowanie zainteresowań uczniów na wartościowe dziedziny wiedzy.
 3. Uświadomienie istoty i roli nauki w życiu społeczeństwa.

 

 

Zadania szczegółowe

Sposoby i formy realizacji

Odpowiedzialni

 

Organy
i osoby wspierające

 

Termin realizacji

Wskaźniki efektów

Sposoby sprawdzania

 

Cykl spotkań „Mały naukowiec”.

 

 

 

 

 

Organizacja spotkań z ludźmi nauki, m.in. inżynierem („Mały inżynier”), lekarzem („Mały medyk”), prawnikiem („Mały mecenas”). Spotkania prowadzone w formie prezentacji dostosowanych poziomem zaawansowania oraz atrakcyjnością do potrzeb najmłodszych.

 

Nauczyciele

 

Dyrektor szkoły, Rada Rodziców

 

Rok szkolny 2014/2015

 

 

Uczniowie zdobywają wiedzę na temat zawodów związanych ze światem nauki, rozwijają i ukierunkowują zainteresowania, zadają pytania.

 

Monitorowanie, dokumentacja szkoły

 

 

 

 

Warsztaty „Robotyka w szkole”.

 

 

Organizacja warsztatów z robotyki dla uczniów szkoły. Uczniowie uczą się konstruować i programować proste roboty przy użyciu klocków LEGO Mindstorm oraz robotów SumiBot.

 

 

mgr Jacek Daniel

 

Dyrektor szkoły, nauczyciele

 

Rok szkolny 2014/2015

 

Powstaje koło zainteresowań, uczniowie wykorzystują zdobytą na warsztatach wiedzę podczas zajęć lekcyjnych.

 

Monitorowanie

 

Współpraca z uczelniami wyższymi.

 

 

Uczniowie odwiedzają lubelskie uczelnie, poznają budynki i ciekawe miejsca, dowiadują się jak wygląda życie uczelni, zdobywają motywację do nauki. Biorą również udział w zajęciach organizowanych przez uczelnie da dzieci.

 

 

Nauczyciele

 

Dyrekcja szkoły

 

Rok szkolny 2014/2015

 

Uczniowie biorą udział w dyskusji, opowiadają o swoich wrażeniach, wykonują prace plastyczne, ukierunkowują zainteresowania.

 

Monitorowanie, dokumentacja szkolna

 

 

EWALUACJA KONCEPCJI ROZWOJU SZKOŁY

 

       Za główne cele rozwoju szkoły w latach 2009-2015 uznaje się:

                 - Stałe uatrakcyjnianie oferty edukacyjnej szkoły.
                 - Dbałość o wysoki poziom kwalifikacji kadry pedagogicznej.
                 - Zwiększenie oferty edukacyjnej szkoły.
                 - Poprawę wizerunku szkoły w środowisku.
                 - Dbanie o bezpieczeństwo ucznia w szkole i poza nią.
                 - Właściwy psychofizyczny rozwój ucznia szkoły.
                 - Zwiększenie zainteresowania szkołą wśród absolwentów przedszkoli w środowisku lokalnym.
                 - Modernizację i rozbudowę bazy dydaktyczno-wychowawczej.
 

       Wśród najważniejszych czynników zewnętrznych, mających wpływ na rozwój szkoły w najbliższych latach, należy wymienić:

                - Przewidywany spadek liczby uczniów, a co za tym idzie oddziałów w szkole,
                - Zwiększenie konkurencji szkół w „walce o ucznia,”
                - Prawdopodobny wzrost funduszy unijnych przeznaczonych na rozwój oświaty.
 

Ewaluacja planu rozwoju szkoły prowadzona będzie w oparciu o dokumentację szkolną, obserwację i monitorowanie.

 

      Dokumentacja szkolna obejmuje: dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, protokoły klasyfikacyjne, sprawozdania semestralne i końcoworoczne, księga protokołów, dokumentacja kadrowa, plany przebiegu stażu i sprawozdania z awansu zawodowy, sprawozdania z konkursów, dyplomy i wyróżnienia nauczycieli i uczniów, podziękowania, wykaz wycieczek, sprawozdania pedagoga szkolnego, sprawozdania bibliotekarzy, sprawozdania okresowe i doraźne nauczycieli, arkusze hospitacyjne, strona internetowa szkoły.

      Wyniki ewaluacji uwzględniane są w bieżącej realizacji Koncepcji Rozwoju Szkoły.

 

 

 

Jest to ujednolicony tekst

KONCEPCJI ROZWOJU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 14

im. Tadeusza Kościuszki

w Lublinie

w latach 2009/2010 – 2014/2015

 

zawierający wszystkie zmiany wprowadzone do chwili jego wydrukowania.

 

                                                                                          Lublin, dnia 29 listopada 2013 r.       mgr Lucjan Miciuk
                                                                                                                                                        
 Dyrektor szkoły

 

 


Dyrektor Szkoły: mgr Lucjan Miciuk


Powrót na stronę główną