M  i  s  j  a
Szkoły Podstawowej nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie


.

 Tutaj dostępna jest w formie doc. 

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie powstała w 1915 roku. Od 1960 r. mieści się w obecnym budynku przy al. Warszawskiej 94.

Zadaniem szkoły jest stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju każdego ucznia, przygotowanie go do życia we współczesnym świecie. Zapewniamy mu poczucie bezpieczeństwa fizycznego, emocjonalnego oraz wysoki poziom kompetencji. Nauczyciel obserwuje, diagnozuje i dzieli się z dzieckiem swoim doświadczeniem, zaprasza do refleksji i wspólnych poszukiwań.

Szkoła wspiera wysiłki rodziców, tworząc szansę skutecznych oddziaływań wychowawczych dla dobra każdego wychowanka. Szanuje tradycje, historię narodu i państwa polskiego, jako warunku prawidłowego funkcjonowania młodego człowieka w społeczeństwie i szansę zaangażowania się w budowanie przyszłości naszej Ojczyzny.

Kompetentna, wykwalifikowana kadra pedagogiczna wspiera indywidualne tempo rozwoju uczniów, zapewnia wysoki poziom nauczania, efektywnie przygotowuje do dalszych etapów kształcenia, ustawicznie kształtuje postawy proaktywne, ciekawość świata i ludzi, odpowiedzialność, kreatywność, stosuje aktywizujące metody i formy pracy.

Obecnie szkoła oferuje mało liczne klasy. Rozwija zainteresowania i zdolności twórcze. Zapewnia szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych, w tym różnego rodzaju koła zainteresowań. Języka angielskiego uczniowie uczą się już od klasy „0”. Dla zainteresowanych od  klasy VI prowadzona jest także bezpłatna nauka języka niemieckiego. Uczniowie klas 0-3 są objęci gimnastyką korekcyjną. Dla klas „0” jest prowadzona rytmika. Od klasy III są zajęcia z edukacji informatycznej, a od klasy VI także bezpłatna nauka pływania. Zainteresowani uczniowie biorą udział
w konkursach międzyszkolnych i ogólnopolskich. Szkoła posiada dostęp do sieci informatycznej, stałe łącze z Internetem. Efektywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym (ośrodki kultury, teatry, muzea, ośrodki edukacyjne). Zapewnia miłą
i radosną atmosferę

         Absolwenci naszej szkoły posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności, które umożliwiają im podjęcie nauki na wyższym etapie edukacyjnym w szkole przez siebie wybranej. Sprawnie posługują się co najmniej jednym językiem obcym. Umiejętnie wykorzystują media do nauki i pracy (komputer, Internet). Mają silne emocjonalne więzi z miastem, regionem i krajem. Posiadają umiejętności pracy zespołowej. Są kreatywni, przedsiębiorczy, odpowiedzialni i obowiązkowi. Chętnie uczą się i doskonalą. Łatwo komunikują się z innymi. Wyróżniają się wysoką kulturą osobistą, posiadają wysokie morale. wrażliwi na sytuację drugiego człowieka, odczuwają potrzebę niesienia pomocy innym. Dbają o zdrowie, higienę, estetykę własną otoczenia. Umiejętnie korzystają z dóbr kultury, sami uczestniczą w życiu kulturalnym, a także tworzą go. Bezpieczne i odpowiedzialnie poruszają się po drogach jako piesi, rowerzyści, a w przyszłości - kierowcy pojazdów. Reprezentują postawę proekologiczną. Mają szacunek dla rodziny, uznają trwałe wartości ogólnoludzkie. Żyją w zgodzie z innymi, ze światem oraz z samym sobą. Chętnie utrzymują kontakty ze swoją szkołą po jej ukończeniu.

Dyrektor Szkoły: mgr Lucjan Miciuk

Powrót na stronę główną