Wykaz procedur
obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

 

 


 

    1. Procedura realizacji przez pracowników pedagogicznych godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela    >>>  Ściągnij w doc
    2. Procedura dopuszczenia programów nauczania
---> Wniosek o dopuszczenie programów nauczania
   >>>  Ściągnij w doc
   >>>  Ściągnij w doc
    3. Procedura zatwierdzania podręczników szkolnych
---> Wniosek o zatwierdzenie wykazu podręczników szkolnych
   >>>  Ściągnij w doc
   >>>  Ściągnij w doc
    4. Procedura przebywania w budynku szkoły    >>>  Ściągnij w doc
    5. Procedura organizacji, rozpoczynania i zakończenia zajęć szkolnych    >>>  Ściągnij w doc
    6. Procedura dotycząca organizacji przerw międzylekcyjnych i dyżurów nauczycieli    >>>  Ściągnij w doc
    7. Procedura dotycząca postępowania z uczniem, który ma dolegliwości zdrowotne na lekcji    >>>  Ściągnij w doc
    8. Procedura zwalniania uczniów z zajęć dydaktycznych    >>>  Ściągnij w doc
    9. Procedura dotycząca usprawiedliwiania nieobecności uczniów w szkole    >>>  Ściągnij w doc
  10. Procedura dotycząca postępowania wszystkich pracowników szkoły w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ucznia    >>>  Ściągnij w doc
  11. Procedura prowadzenia dokumentacji wychowawcy klasy dotyczącej odbierania dziecka ze szkoły oraz zajęć pozalekcyjnych
---> Wzór oświadczenia
   >>>  Ściągnij w doc
   >>>  
Ściągnij w doc
  12. Procedura postępowania z uczniem, który źle zachowuje się na lekcji    >>>  Ściągnij w doc
  13. Procedura kontaktów z Rodzicami    >>>  Ściągnij w doc
  14. Procedura biblioteki szkolnej    >>>  Ściągnij w doc
  15. Procedura funkcjonowania stołówki szkolnej
---> Karta zgłoszenia ucznia
---> Karta zgłoszenia pracownika
   >>>  Ściągnij w doc
   >>>  Ściągnij w doc
   >>>  Ściągnij w doc
  16. Regulamin świetlicy szkolnej
---> Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy
   >>>  Ściągnij w doc
   >>>  Ściągnij w doc
  17. Procedura dotycząca funkcjonowania sklepiku szkolnego    >>>  Ściągnij w doc
  18. Procedura dowożenia uczniów do i ze szkoły
---> Wniosek o dowóz ucznia do szkoły i ze szkoły
   >>>  Ściągnij w doc
   >>>  Ściągnij w doc
  19. Procedura wnioskowania o stypendium socjalne    >>>  Ściągnij w doc
  20. Procedura wnioskowania o wyprawkę szkolną    >>>  Ściągnij w doc
       

 

Powrót na stronę główną