W  i  z  j  a
Szkoły Podstawowej nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie


.

 Tutaj dostępna jest w formie doc.
 

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie to społeczność, którą tworzą nauczyciele, uczniowie i rodzice. Funkcjonuje w oparciu o autorskie, sprawdzone programy nauczania kładąc nacisk na edukację językową, informatyczną, prozdrowotną i regionalną uczniów. Temu ostatniemu  sprzyja między innymi usytuowanie szkoły między skansenem Muzeum Wsi Lubelskiej a Ogrodem Botanicznym. Umożliwia to efektywniejsze zrozumienie świata i rządzących nim praw.
 

Szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania – uczenia się stanowi radosne przeżycie zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Wszystkie działania szkoły ukierunkowane są na potrzeby dziecka, jego rodziny i środowiska. Szkoła stara się odkryć możliwości każdego ucznia, dąży do jego rozwoju jako pełnowartościowej osoby. Uczy racjonalnego stosunku do świata. Wyzwala szacunek do nauki, pojmowanej jako proces trwający całe życie. Rozwija poczucie dumy z osiąganych wyników. Jest otwarta na wyzwania współczesności - stawia na wszechstronne kompetencje, aktywność i samodzielność. Zapewnia właściwe przygotowanie ucznia do następnego etapu kształcenia. - Przygotowuje uczniów do świadomego udziału w kulturze. Sprzyjają temu ustawiczne ewaluacje i modyfikacje programów nauczania, umożliwiające wprowadzanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych. Uczniowie czują się spadkobiercami historii, tradycji swojego narodu i regionu, oraz współtwórcami otaczającej ich rzeczywistości.
 

Wypracowany, jednolity system oceniania uwzględniający zaangażowanie i wkład pracy ucznia wspiera jego rozwój i jest akceptowany przez całą społeczność szkolną. Jasny i spójny program wychowawczy poprzez konsekwentnie realizowany system oddziaływań kształtuje pożądane zachowania, u podstaw których znajdują się powszechnie akceptowane zasady moralne. Każde dziecko ma zapewnione warunki rozwoju umiejętności i postaw, które są niezbędne w dalszym etapie nauki i kształtują wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka i środowiska. Sprzyja temu liczebność klas szkolnych i preferowane aktywne metody pracy. Podejmowane przez szkołę działania umożliwiają uczniom odkrywanie świata i ich miejsca w świecie w sposób niekonwencjonalny, wieloaspektowy i twórczy, tworząc zintegrowany obraz otaczającej rzeczywistości. Realizację tego zapewnia funkcjonowanie programów i klas autorskich, indywidualne podejście do każdego dziecka oraz przyjazna atmosfera oparta na wzajemnej akceptacji.
 

Bezpieczne warunki rozwoju psychicznego i fizycznego oraz duża różnorodność atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych sprawiają, że uczeń jest zadowolony i ma satysfakcję z pobytu w szkole. Żyje bez nałogów i potrafi być asertywny. Wyróżnia się kulturą i tolerancją. Dba o środowisko naturalne. Wystrój wnętrz szkoły z dużą ilością zieleni pogłębia poczucie bezpieczeństwa i sprawia, że uczeń chętnie tu przebywa.
 

Osiągane sukcesy w działalności dydaktyczno-wychowawczej są wynikiem zaangażowania wysoko wykwalifikowanej, doświadczonej, stabilnej i kompetentnej kadry pedagogicznej, świadomej realizowanej misji i otwartej na potrzeby ucznia. Współdziała ona ze środowiskiem rodzinnym dziecka w zakresie wychowania i różnych sfer rozwoju podejmując inicjatywy integrujące środowisko ze szkołą i współpracując z instytucjami i organizacjami, których działania statutowe są zbieżne lub zbliżone.

Rodzice chętnie i aktywnie uczestniczą w życiu szkoły. Są partnerami we wszystkich podejmowanych działaniach. Współuczestniczą w tworzeniu prawa szkolnego i programów, wspomagają ich realizację oraz prezentują i szczycą się osiągnięciami. Na ich życzenie organizowane są różnorodne formy zajęć, w tym nauka języków obcych, elementy informatyki, zajęcia prozdrowotne i rekreacyjno-sportowe.
          Przedstawiciele wszystkich środowisk szkolnych mają prawo decydowania o obliczu szkoły ii podejmowanych inicjatywach poprzez skupiające ich autonomiczne organizacje wewnątrzszkolne.
 

Efektywna realizacja zadań szkoły możliwa jest dzięki właściwej bazie materialnej: doskonale wyposażonym pracowniom, nowoczesnym pomocom dydaktycznym, dostępowi do współczesnych źródeł wiedzy i poznania. Dzięki szkolnej sieci komputerowej uczniowie korzystają w miarę potrzeb z elektronicznych źródeł informacji, również do tworzenia prac, projektów oraz prezentacji multimedialnych. Uczniowie w każdym czasie mają dostęp do informacji o aktualnie realizowanych tematach lekcji, o zadaniach domowych i dodatkowych pracach poprzez tablicę ogłoszeń na szkolnej stronie www. Na swojej stronie internetowej szkoła na bieżąco informuje o aktualnych wydarzeniach, a nauczyciele wykorzystują pocztę elektroniczną do kontaktów z rodzicami, uczniami i własnego rozwoju. Poprzez Internet, dzięki wprowadzeniu dziennika elektronicznego rodzice mogą dowiedzieć się o postępach w nauce dziecka, aktualnym planie lekcji uwzględniającym choroby nauczycieli, chore dzieci zaś otrzymują ze szkoły codzienny serwis informacyjny i uczestniczą w nauczaniu na odległość.
 

Tak więc szkoła będąc pionierem i liderem w stosowaniu najnowocześniejszych systemów i technologii informatycznych, tworzy nową jakość w edukacji i osiąga wymierne efekty w promocji wiedzy na temat możliwości wykorzystania komputerów w edukacji. Jest znana środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie jakości, co sprzyja temu, że zgłasza się do niej większa niż przewidywalna liczba dzieci, a władze oświatowe i samorządowe ustawicznie wspomagają jej rozwój.
 

Dyrektor Szkoły: mgr Lucjan Miciuk

Powrót na stronę główną